Evidenční listy - zasílání elektronickou formou


Metodika elektronického podávání evidenčních listů je zveřejněna na webu České správy sociálního zabezpečení zde.
V tomto materiálu se pokusím shrnout požadavky nutné k elektronickému zasílání evidenčních listů jednak z výše uvedené stránky ČSSZ, jednak z dalších zdrojů.
 
1. Mít k dispozici připojení k Internetu. Zde pouze upozorňuji, že není nezbytně nutné, aby byl připojen přímo počítač se mzdovým programem. Potřebné soubory lze totiž na jiný počítač přenést např. disketou nebo po síti.
Jako nouzové řešení bez Internetu je možno použít vyexportování souboru na nějaké přenosné médium a předání tohoto média na úřad. I v tomto případě je ale nutno použít níže uvedený certifikát a komunikační program!!!
2. Oznámit místně příslušné OSSZ pracovníka(y), který byl odesíláním evidenčních listů pověřen. Oznámení musí být podáno na předepsaném tiskopisu 'Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním evidenčních listů důchodového pojištění', který je ke stažení na webu ČSSZ. Musí být podepsáno statutárním zástupcem organizace.
Poznámka: Obdobná pověření existují i pro další agendy z oblasti sociálního pojištění, které je možno zasílat elektronicky:
  • Oznámení o nástupu (bývalé Přihlášky)
  • Měsíční Přehledy o výši pojistného
Doporučuji si vyřídit rovnou všechna.
3. Opatřit si Kvalifikovaný podpisový certifikát od některé certifikační autority.
V republice existuje několik certifikačních autorit, např:
  1. První certifikační autorita, a.s..
    Kontaktní místa pro vystavení certifikátů lze zjistit na výše uvedené stránce. Jen namátkou jmenuji všechny pobočky banky ČSOB. Za vystavení se platí poplatek cca 600 až 900 Kč. Cena za obnovení po jednom roce je stejná.
  2. Česká pošta (teprve od října 2005) prostřednictvím své divize PostSignum.
    Služby této certifikační autority jsou dnes cca na 70 kontaktních místech. Bíže viz web této autority: PostSignum. Certifikát je stejně plnohodnotný, jako certifikát předchozí, ale za cenu cca 200,-Kč.
Zde bych chtěl upozornit na to, že certifikát se vždy!!! vydává na konkrétní fyzickou osobu. Nesmí být vydán na firmu! Důvodem je zákonem daný požadavek prokazatelnosti podpisu a právní odpovědnosti za něj. Není tedy správné pořídit jeden společný certifikát, který by používalo více pracovníků! Každý pracovník musí mít certifikát svůj a jeho heslo nesmí nikomu sdělit!!!
4. Zaměstnavatel musí vlastnit komunikační program pro elektronickou komunikaci s tzv. Portálem veřejné správy.
Tento program nemusí být bezprostředně svázán s konkrétním mzdovým programem. Dokonce nebude sloužit jen pro účel evidenčních listů, ale v budoucnu pro veškerý styk s orgány státní správy (daňová přiznání k veškerým daním, žádosti o občanský či řidičský průkaz, žádosti o výpis z katastru nemovitostí, ...).
Tento program v současné době dodává několik firem. Jako jeden z nejlepších a přitom nejlevnějších doporučuji program MRP Manažer elektronických podání firmy MRP Informatics.
Výhodou je jednoduchost a průhlednost instalace i jeho každodenního používání. Výrobce uvádí, že jeho použití není složitější, než poslání obyčejného e-mailu, což mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. V neposlední řadě je výhodou jednoduchost jeho koupě (přímo z uvedeného webu výrobce přes jejich internetový obchod). Nevýhodou je málo nabízených možností. Pro daný účel ale více než postačuje.
Na výše uvedené stránce programu si lze stáhnout demo verzi i program objednat v jejich internetovém obchodě. Cena programu je 598,-Kč bez DPH (stav z května 2006, cena pravděpodobně s časem mírně poroste).
Použít lze ovšem program od výrobce libovolného, který ale musí umožňovat import z obecného mzdového programu. Někteří výrobci tohoto softwaru totiž podporují jen import ze mzdového programu vlastního.
5. I v případě odeslání evidenčních listů elektronickou formou zůstává povinnost jejich vytištění na papír jednak pro účely archivace u zaměstnavatele, jednak pro povinné předání samotnému zaměstnanci.
Pokud používaný komunikační program podporuje tisk odesílaných dokumentů, pak je nejlépe provést tisk tímto programem. (Program MRP Manažer elektronických podání firmy MRP Informatics tisk obsahuje.)
Jinak lze využít tisk ze mzdového programu.

Aktualizováno 2010-08-29.
Ing. Drahomír Běťák