Statistický výkaz ISP - verze k 30. červnu 2008


Metodika:

Metodika a organizace zpracování je zveřejněna na webu ministestva financí http://www.mfcr.cz, (volba Informační politika / Informační systém o platech).
Do výkazu jsou zařazeni všichni zaměstnanci, kteří ve zpracovávaném období byli alespoň jeden den v evidenčním stavu, nebo dostali nějakou mzdu. Vyjímkou jsou zaměstnanci vyplácení z OON (dohody o PP, PČ, funkcionáři, …), kteří do výkazu nepatří.
Výkaz existuje pouze ve formě souboru. Neexistuje žádný tištěný formulář, do kterého by se vyplňoval. Soubor výkazu se předkládá vždy zřizovateli organizace, a to elektronickou formou. Způsob a organizaci předávání by měl stanovit zřizovatel. Obecně platné zásady jsou ale vystaveny na uvedeném webu ministerstva financí. Soubor je typu XML se strukturou a obsahem definovanými metodikou ministerstva financí. Formát souboru a podrobná metodika vyplňování jsou dostupné na uvedeném webu. XML soubory lze prohlížet libovolným internetovým prohlížečem.
Zpracovává se 2krát ročně, vždy k polovině a konci kalendářního roku.
 

Příprava ke zpracování:

Ke správnému zpracování sestavy je třeba u všech zaměstnanců, kteří mají být zahrnuti do sestavy (viz výše) vyplnit řadu položek.
Zde uvádím pouze ty položky, na které obvykle uživatelé zapomínají (jsou umístěny v osobním oddělení v okně na položce O450 TŘÍDICÍ KRITÉRIA):
Číslo Název Obsah
O451 Stupeň vzdělání nový Výběrem z nabídkové množiny po stisku mezerníku se zadává stupeň vzdělání. K dispozici je např. v souboru ISP_Ciselniky_2006-12_xls.xls na výše uvedené stránce Informační systém o platech ministerstva financí.
O416 Kód zaměstnání KZAM Do položky se přímým zadáním z klávesnice zadává 5ciferný kód z číselníku KZAM. K dispozici je např. ve výše uvedeném souboru Ciselniky.
Na rozdíl od metodiky roku 2003 již nejsou tolerovány 4ciferné hodnoty!!!
O428 Postavení v zaměstnání Vyplňuje se výběrem z nabídky po stisku mezerníku.
O429 Pracoviště - kód NUTS Zadává se 6ciferný kód okresu pracoviště z číselníku NUTS. K dispozici je např. ve výše uvedeném souboru Ciselniky na webu ministerstva financí.
Program se snaží usnadnit práci uživatele následovně: Pokud je okres pracoviště konkrétního zaměstnance totožný s okresem sídla firmy (což bude splněno u drtivé většiny zaměstnavatelů), položka se nemusí vyplňovat. Pokud u zaměstnance nebude vyplněna, program automaticky použije okres sídla firmy.
Všechny položky je nutno zadat se zpětnou platností od počátku zpracovávaného roku!!! Je nutno je vyplnit i u zaměstnanců, kteří již ve zpracovávaném roce odešli!!! Pokud jsou již neaktivní (tzn. nejsou viditelní), nejschůdnější cestou k jejich vyplnění je přihlášení se do programu jménem uživatele, který má právo vidět všechny zaměstnance (ve většině instalací je to uživatel "U").
 

Vlastní zpracování:

Výkaz je v programu dostupný z volby Tisky sestav / Statist / makro Stat. výkaz ISP. Před jeho zpracováním je nutno mít proveden Přechod na následující měsíc (tj. při zpracování za celorok Přechod na leden, při zpracování za pololetí Přechod na červenec) a Inicializaci tohoto měsíce. Pokud není program v tomto stavu, makro na to při pokusu o spuštění upozorní a zpracování neprovede.
Před vlastním spuštěním zpracování makra je třeba v něm vyplnit důležité údaje (provede se ve volbě Nastavení v menu tohoto makra):
Volba Popis
Adresář pro soubor Zde je uveden adresář, do kterého makro uloží výsledný soubor. Defaultní nastavení je "C:\". Uživatel si je může samozřejmě změnit.
Jméno souboru Jméno souboru výkazu. Nabízené jméno "Vykaz.xml" lze změnit. Jméno souboru by se mělo volit podle metodiky zřizovatele. Nejčastěji bývá požadováno IČO poskytovatele.
Stejně tak je nutno vždy dodržet příponu "xml", která je dána metodikou výkazu.
IČO předkladatele Nejedná se o IČO vlastní organizace, ale IČO předkladatele, což bude vždy zřizovatel. Údaj by měl organizaci sdělit zřizovatel.
Název předkladatele dtto, název předkladatele. Je vyžadován naprosto přesný oficiální název!!!
Jméno autora Uvádí se jméno referenta poskytovatele, tedy toho, kdo vlastní výkaz ve mzdách zpracovává.
E-mailová adresa autora dtto
Telefon autora dtto
Právní forma Uvede se dle číselníku statistického úřadu. K dispozici je např. v souboru Ciselniky na výše uvedené stránce Informační systém o platech ministerstva financí.
Území podle NUTS Jedná se o 6znakový kód okresu. Uvede se dle číselníku statistického úřadu. K dispozici je např. ve výše uvedeném souboru Ciselniky.
Rozpočtovaný počet zaměstnanců Uvede se dle poslední verze schváleného rozpočtu.
Rozpočtovaný objem mezd bez OON Uvede se v korunách (tedy nikoliv v tisících Kč) dle poslední verze schváleného rozpočtu. V pololetí se neuvádí polovina celoročního rozpočtu, ale rozpočet celý!
Datum sběru dat Údaj by měl organizaci sdělit zřizovatel.
Způsob zadání data vytvoření Možnosti:
Automaticky dnešní datum Program jako datum vytvoření použije dnešní datum z operačního systému počítače (doporučeno).
Ručně zadáno v následující položce Systém použije datum z následující položky "Datum vytvoření souboru". Tato volba by měla být použita jen vyjímečně podle pokynů zřizovatele.
Datum vytvoření souboru Zde uvedené datum má význam pouze, pokud je v předchozí položce zatržena volba "Ručně zadáno v následující položce".

 

Kontroly:

Makrem vytvořený XML soubor je povinně třeba před odesláním otestovat testovacím programem ministerstva financí. Test lze provést dvěma způsoby:
1. Testovacím programem na počítači uživatele. Program "kp612.exe" je k dispozici na výše uvedeném webu ministerstva financí: kp612.zip (program je zazipován, velikost cca 150 kB).
Zde pouze upozorňujeme, že nelze použít testovací program z minula! Program je zcela jiný!
2. Kontrolou on-line na webu ministerstva financí (adresa zde).

Testovací program vytváří z testu protokol, v kterém je v řadě sloupců uváděn popis chyby:
Sloupec Význam
Řádek Fyzické číslo chybného řádku v souboru
Chyba Pravidlo, které bylo porušeno (uváděno číselným kódem dle příručky chybových kódů). Příručku lze stáhnout z výše uvedeného webu ministerstva financí. Začáteční písmeno chyby značí:
E    závažné chyby, které je nutno bezpodmínečně opravit.
W  chyby, které vyžadují prověření. Opraví se jen v případě, že se potvrdí skutečná nesprávnost.
Zaměstnavatel IČO zaměstnavatele
Zaměstnanec Osobní číslo zaměstnance. Zde je nutno zdůraznit, že osobní číslo musí být povinně zakódováno z důvodu ochrany osobních údajů. Proto není totožné s osobním číslem zaměstnance ve mzdovém programu! Mzdová účetní ale musí umět z tohoto zakódovaného čísla odvodit, o kterého zaměstnance se jedná. Protože způsob kódování byl metodikou ponechán na řešiteli, každý program je řeší jinak. U našeho programu bylo zvoleno následující kódování: Před osobní číslo zaměstnance program přidává náhodnou číslici. Pro identifikaci zaměstnance tedy stačí odmyslet si první číslici.
Dále je třeba vědět, že podle metodiky mají povinně všechny případné souběžné a vedlejší poměry zaměstnance (tedy osobní čísla s koncovkou "S1", "S2" atd.) shodné kódované osobní číslo totožné s osobním číslem hlavním. Tím se někdy stává obtížným zjištění, v kterém prac. poměru zaměstnance (pokud jich má více) chyba vznikla. Při rozhodování může být vodítkem to, že program vždy na prvním místě tiskne základní osobní číslo a pak všechna případná souběžná čísla (tj. čísla s koncovkou "S1" až "S9") v přesném pořadí dle jejich koncovek.
Prvek Datový element výkazu dle dokumentu ISP_DatovePrvky_2006-12_doc.doc. Dokument lze stáhnout z výše uvedeného umístění. Uživatel jej však k běžné práci vůbec nepotřebuje. Jeho potřeba bude spíše vyjímečná pro případy výskytu nejasných chyb v protokolu z testovacího programu.
Hodnota Hodnota elementu ve výkazu
Očekáváno Rozmezí hodnot, které je očekáváno
Popis Textový popis chyby

Oprava zjištěných chyb se provede nápravou chybného stavu ve mzdovém programu a opětovným zpracováním výkazu. V nouzi lze (pouze v případech, kdy tímto postupem nedojde k záměrnému zkreslení výkazu!) opravu provést libovolným "čistým ASCII" textovým editorem přímo ve vyhotoveném výkazu. Jednou z možností je např. program "Notepad" (česky "Poznámkový blok"), který je součástí Windows.
Ruční oprava editorem ovšem vyžaduje určitou úroveň znalostí práce s počítačem!
 

Poznatky:

1. Do celkového objemu mzdových prostředků (element AA0118) patří i mzdy, které byly organizaci refundovány. Celková refundovaná částka se současně musí objevit v tzv. mimorozpočtových zdrojích (element AA0119). Program toto vyřeší správně, pokud uživatel správně refundaci zadává v osobním oddělení v položkách O441 Procento refundace, O442 Částka refundace 1, nebo O443 Částka refundace 2. V opačném případě doporučuji řešit refundaci po konzultaci s námi.

 

Zpracováno dne 2007-01-01 Ing. Drahomír Běťák