Převod z jiných zdrojů - možnosti zadání


Zde uvedený mechanismus lze použít u položek:

O0422 Procento na hosp. činnost
O0424 Procento z ostatních zdrojů
O0441 Procento refundace.
O0481 Procento na spec. výkaz.

V těchto položkách je možno zadávat:

1. Celé nebo desetinné číslo z intervalu 0 - 100

Toto číslo systém vyhodnotí jako procento celkové mzdy, které má v rekapitulacích a statistikách vykázat z jiných zdrojů (např. tzv. Hospodářská činnost, Ostatní zdroje, nebo Refundace). V tomto dokumentu bude nadále používán termín "Jiné zdroje".
Zde zadaným procentem bude převedena každá!!! jednotlivá složka mzdy aktuálního měsíce.
V praxi to ovšem bude znamenat, že pokud např. vyplatíte 10000,-Kč v odměnách, v rekapitulacích ani statistikách takovou částku neuvidíte! Ta bude snížena o alikvotní část dle výše uvedeného, která bude převedena do jiných zdrojů. I když taková rekapitulace bude na první pohled vypadat jako chybná, bude správně!
V Rekapitulaci sloupcové má ovšem uživatel možnost celý tento mechanismu převodu do ostatních zdrojů potlačit a zpracovat si tak rekapitulaci úplně bez převodu. Blíže viz Rekapitulace sloupcová a její možnosti nastavení.
 
Tato nejjednodušší varianta pravděpodobně vystačí pro většinu případů.

2. Jedno z následujících čísel z intervalu 201 - 204

 Číslo  Význam
201  Převádí se jen celý základní plat za přesčas plus celý přesčasový příplatek (tedy součet hodnot položek
M0202 Základní mzda za přesčasM0216 Příplatek za přesčas)
202  Převádí se jen odměny z položky M0244 Odměny.
!!!Upozornění!!!
Do konce roku 2006 se převáděly i odměny z položky M0243 Odměny
203  Převádí se přesčasy a odměny (jako 201 plus 202)
204  Převádí se vše kromě odměny z položky M0244 Odměny
205  Pokud je zde zadáno číslo 205, pak musí být vyplněny obě po této položce následující položky nazvané
  • "Částka ... 1" (položky číslo O0423, O0425, O0482)
  • "Částka ... 2" (položky číslo O0426, O0427, O0483)
s následujícím významem:
  • Částka 1
    Zde uvedené číslo má vliv pouze na převod přepočteného stavu. Má význam počtu hodin, které se z celkového fondu měsíce mají převést do Jiných zdrojů. U pedagogů se rozumí přímo odučené hodiny tzv. "přímé vyučovací povinnosti".
  • Částka 2
    Zde uvedené číslo je částka v korunách, která bude z celkové mzdy (z každé složky mzdy stejným dílem) převedena do Jiných zdrojů.
Pokud je použita tato varianta č. 2, již se nesmí s ničím dalším sčítat!

3. Číslo větší, než 1000

Tato varianta umožní téměř neomezené kombinace převodu části mzdy na jiné zdroje. Pravděpodobně bude využívána naprosto vyjímečně, pouze pokud požadovaného rozúčtování mzdy nepůjde dosáhnout některým z předchozích jednodušších způsobů.
Číslo uvedené do položky v této variantě je třeba sečíst ze tří dílčích čísel ad 3.1.ad 3.2.ad 3.3. podle následujícího popisu:
3.1. Libovolné celé nebo desetinné číslo z intervalu 0 - 100.
Toto číslo systém vyhodnotí jako procento, které použije způsobem uvedeným v následujícím popisu ad 3.2.ad 3.3.:
3.2. Určení položek, které se mají (nebo naopak nemají - viz bod 3.3.) na rozpočítání podílet. Níže uvedená čísla lze podle potřeby sčítat.
Číslo  Význam
1000  Odměna z položky M0244 Odměny
2000  Osobní příplatek
4000  Plat za přesčas včetně příplatku
8000  Základy (součet položek
M0201 Základní plat
M0203 Úkolová mzda
M0204 Podílová mzda
M0205 Mzda ve výši průměrného výdělku
M0206 Doplatek do průměrného výdělku
M0207 Doplatek do minimální mzdy
M0208 Zástupné
M0209 Základ - různé
M0331 Základ - různé
M0332 Základ - různé
M0333 Základní plat - opravy)
16000  Příplatek za vedení
32000  Příplatek zvláštní
64000  Položky náhrad za dovolenou: M0291 Náhrada za dovolenouM0292 Proplacená nevyčerpaná dovolená
( Upozornění: Do verze 147.02 z 2006-11-26 měla tato volba odlišný význam: Veškeré náhrady )
 128000  Položka M0294 Náhrada za omluvené volno
( Upozornění: Do verze 147.02 z 2006-11-26 měla tato volba odlišný význam: Položky M0315 Další platM0316 Záloha na další plat  )
3.3. Číslo určující způsob výpočtu. Z níže uvedených čísel lze použít pouze jedno!!!
 Číslo  Význam
0  Převádí se procento ad 3.1. jen ze složek platu uvedených v předchozí tabulce ad 3.2.
128  Převádí se procento ad 3.1. z celého platu plus 100% ze složek platu uvedených v předchozí tabulce ad 3.2.
!!!Upozornění!!! Do verze 147.03 z 2006-12-10 měla tato volba odlišnou hodnotu: 100.
V této verzi je nutno opravit!!!
256  Převádí se procento ad 3.1. ze všeho kromě složek platu uvedených v předchozí tabulce ad 3.2.
!!!Upozornění!!! Do verze 147.03 z 2006-12-10 měla tato volba odlišnou hodnotu: 200.
V této verzi je nutno opravit!!!