Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309
697 01   Kyjov
IČO: 42307384

Účetní výkazy od roku 2010

Počínaje lednem 2010 dochází k zásadní změně účetních výkazů pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace. Zde je uveden postup jednak jednorázových činností spojených s jejich zavedením, jednak rutinního postupu při zpracování výkazů. Podmínkou pro užití uvedených postupů je to, že již máte kompletně opraven účtový rozvrh podle směrné účtové osnovy platné od roku 2010!!!

Postup před prvním použitím výkazů 2010

Před zahájením práce na prvních výkazech bude nutno vyplnit v účtovém rozvrhu ke každému účtu číslo řádku a sloupce výkazu, kam má být vykazován. Celou tuto práci lze provést z menu výkazu ve volbě
Účetnictví / Účetní sestavy / Účetní výkazy (zde vybereme výkaz 1. PO-2010, který je přímo přednastaven) a stiskneme tlačítko [ OK ].
Následně se zobrazí menu výkazů PO 2010. Další práci pak provedeme ve dvou krocích:
1. Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu
Nové výkazy mají na rozdíl od výkazů předchozích naštěstí téměř stoprocentně jednoznačné přiřazení čísel řádků výkazu k jednotlivým účtům účtové osnovy. Proto mohla být tato činnost v programu zautomatizována. Automatické naplnění čísel se provede stiskem stejnojmenného tlačítka [ Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu ]. Popis činnosti je uveden v následujícím návodu 'Postup zpracování výkazů' pod bodem 6. Zpracování účetního výkazu Rozvaha.
2. Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců
V této volbě je třeba následně po automatickém naplnění čísel provést kontrolu. Provede se stiskem stejnojmenného tlačítka [ Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců ]. Popis činnosti je uveden v následujícím návodu 'Postup zpracování výkazů' pod bodem 6. Zpracování účetního výkazu Rozvaha.

Postup zpracování výkazů

1. Přepočet dokladů
2. Kontrola úplnosti a správnosti vyplnění všech dokladů
Provede se ve volbě Účetnictví / Údržba / Opravy účetního deníku. V této volbě je zobrazen prohlížeč úplně všech účetních dokladů. V něm je nutno zkontrolovat:
 • Úplnost vyplnění pole Řada dokladů
  Provede se setříděním seznamu podle tohoto pole. Případné nevyplněné doklady budou na začátku. Takové je třeba podle okolností buď doplnit, nebo vymazat.
 • Data dokladů
  Provede se setříděním podle tohoto sloupce. Žádný doklad nesmí vybočovat z požadovaného období, tedy většinou z období od 1. ledna do konce příslušného kvartálu běžného roku. Vyčnívající data budou na začátku a na konci seznamu. Tato data je třeba opravit.
 • Částky dokladů
  Provede se setříděním podle sloupce Částka. Nulové částky sice teoreticky nevadí, ale většinou signalizují nějakou chybu uživatele při vyplňování. Nulové částky budou na začátku seznamu. Pokud jsou nadbytečné, pak je třeba příslušné řádky smazat, jinak účtování opravit.
 • Úplnost vyplnění pole účtu MD
  Provede se setříděním podle sloupce Účet MD. Naprosto nepřípustné je jakékoliv nevyplněné (tedy prázdné) číslo účtu. Takové řádky budou po setřídění na začátku seznamu. Pokud jsou nadbytečné, pak je třeba příslušné řádky smazat, jinak účtování opravit.
 • Úplnost vyplnění pole účtu Dal
  Viz předchozí popis účtu MD
3. Znovu Přepočet dokladů (nutné pouze pokud jste v předchozím bodě prováděli jakékoliv opravy)
4. Zpracování sestavy Rozvaha
Provede se ve volbě Účetnictví / Účetní sestavy / Rozvaha. Ve zobrazené Rozvaze provést následující kontroly:
 • Existence účtů x, y, Počáteční účet rozvažný.
  Ze samotného principu účetnictví plyne, že tyto účty musí být vždy vynulovány. Pokud se tedy v rozvaze nevyskytují, je to dobře. Pokud v ní kterýkoliv z těchto účtů figuruje, musí se dohledat příčina a odstranit ji. Nejlepší způsob nalezení problémového dokladu je zpracování pohybů na tomto účtu ve volbě Tisk účtu. Chyba je v tom dokladu, od kterého začíná být v této sestavě průběžný zůstatek účtu nenulový.
 • Kontrola správnosti zůstatků všech!!! rozvahových účtů, podle druhu účtu buď fyzickou, nebo dokladovou inventurou.
5. Zpracování sestavy Výsledovka
Provede se ve volbě Účetnictví / Účetní sestavy / Výsledovka. Ve zobrazené Výsledovce provést následující kontroly:
 • Souhlas rozdílu pasiv a aktiv (což je hospodářský výsledek) s Rozvahou. Nesmí se lišit ani o jediný haléř! V případě rozdílu nutno příčinu dohledat a opravit!
 • Kontrola jednotlivých nákladových účtů pomocí sestavy Tisk účtu.
6. Zpracování účetního výkazu Rozvaha
Provede se ve volbě Účetnictví / Účetní sestavy / Účetní výkazy. V této volbě se otevře následující okno:

Pokyny k vyplnění:
 • V poli Výběr výkazu je přednastaven správný výkaz PO-2010, což znamená výkaz pro příspěvkové organizace od roku 2010.
 • V polích Rok výkazu, Počáteční měsíc a Konečný měsíc vybereme požadované období
 • Přepínač Způsob načtení z účetnictví:
  Zde můžete volit, jak bude výkaz načten z účetnictví. Možnosti jsou:
  1. Přesně v korunách a haléřích
  Tato volba načte veškeré částky úplně přesně. Velkou výhodou je naprosto přesný souhlas s účetnictvím a tedy snadné opravy a dohledávání chyb. Nevýhodou je pak to, že po importu do programu JASU je třeba všechny částky ručně zaokrouhlovat na celé tisíce, což je dosti pracné.
  2. V korunách zaokrouhleno na 10,-Kč
  Tato volba odpovídá loňské legislativě, kdy se všechny částky vykazovaly v tisících Kč s přesností na 2 desetinná místa, tedy de facto na desetikoruny. V letošním roce ji asi nelze doporučit.
  3. V korunách zaokrouhleno na celé tisíce
  Tato volba odpovídá letošní legislativě, kdy se všechny částky vykazují v celých tisících Kč. Výhodou je, že po načtení do programu JASU není třeba jednotlivé částky ručně zaokrouhlovat. Nevýhodou je pak to, že po zaokrouhlení jednotlivých částek dojde k poručení logických vazeb ve výkazech a mezi nimi navzájem o zaokrouuhlovací rozíly. Tyto rozdíly je třeba ručně opravovat.
  Jednoznačné doporučení, kterou volbu použít, zatím neexistuje. Bude záležet na zvyklostech každého uživatele.
 • Přepínač Formát tištěné sestavy:
  Zde můžete volit, jak bude výkaz tištěn na papír. Možnosti jsou:
  1. Přesně v korunách a haléřích
  Tato volba načte veškeré částky úplně přesně.
  2. V tisících na 2 desetinná místa
  Tato volba odpovídá loňské legislativě, kdy se všechny částky vykazovaly v tisících Kč s přesností na 2 desetinná místa, tedy de facto na desetikoruny.
  Od roku 2010 asi bez významu.
  3. V celých tisících
  Tato volba odpovídá letošní legislativě, kdy se všechny částky vykazují v celých tisících Kč.
  Zde zadaná volba nemá vliv na vyplňování částek v následně zobrazeném formuláři. Ten se bude zadávat vždy v korunách!!!
 • Přepínač Formát exportního souboru:
  Zde můžete volit, jak bude výkaz exportován do souboru. Možnosti viz předchozí volba Formát tištěné sestavy. Zde bude pravděpodobně vždy nejlepší používat volbu V celých tisících.
 
Následně lze tlačítkem [ OK ] otevřít řídicí menu, z kterého se provádí veškerá práce s účetními výkazy:

Pokyny k práci s tímto menu:
Pole 'Výběr výkazu' Zde se vybírá výkaz, s kterým chceme pracovat. Na výběr je zatím Rozvaha, Výsledovka, Příloha. Další výkazy zatím nejsou v programu řešeny.
Tlačítko [Načtení počátečního stavu]
 • U Rozvahy se tímto tlačítkem načte počáteční stav, tedy stav ke konci předcházejícího období.
 • U Výsledovky se tímto tlačítkem načte stav za minulé období (v roce 2010 nebude asi vyplňováno).
 • U Přílohy není zatím podporováno.
Tlačítko [Načtení z účetnictví]
 • U Rozvahy se tímto tlačítkem konečný stav.
 • U Výsledovky se tímto tlačítkem načte výsledný stav aktuálního období.
 • U Přílohy není zatím podporováno.
Tlačítko [Prohlédnutí položkově] Má jen velmi okrajový význam pro naprosto vyjímečné případy hledání problémů.
Tlačítko [Prohlédnutí sumárně] Má jen velmi okrajový význam pro naprosto vyjímečné případy hledání problémů.
Tlačítko [Editace výkazu] V této volbě lze připravený výkaz prohlížet, opravovat, přepočítat a uložit. U rozvahy zatím přepočet oznamuje nesouhlas mezi aktivy a pasivy ve výši hospodářského výsledku, který je obdobně jako loni nutno zadat do řádku Výsledek hospodaření běžného účetního období.
V definitivní verzi programu bude toto pole naplňováno asi automaticky programem.
Výši zde programem spočteného hospodářského výsledku je třeba zkontrolovat s hospodářským výsledkem ze sestav Rozvaha a Výsledovka zpracovaných dle bodů 4. a 5. tohoto seznamu!!!
Zde je třeba upozornit, že bez ohledu na způsob načtení z účetnictví se vždy budou částky editovat v korunách. Rozdíl mezi jednotlivými variantami načtení z účetnictví je jen ve způsobu jejich zaokrouhlování.
Tlačítko [Tisk] Umožňuje stejně jako loni vytisknout sestavu. Sestava je zpracována podle Vašeho rozhodnutí na předchozí obrazovce buď přesně v korunách, v tisících na dvě desetinná místa, nebo zaokrouhleně v celých tisících.
Tlačítko [Export] Tímto tlačítkem lze provést export výkazu do souboru stejně, jako v loni. Zatím není (a asi nikdy nebude) podporován oficiální XML formát ministerstva financí, neboť v programovém prostředí Access pravděpodobně vůbec nepůjde naprogramovat. Výsledný soubor je ve formátu JASU. Soubor je zpracován podle Vašeho rozhodnutí na předchozí obrazovce buď přesně v korunách, v tisících na dvě desetinná místa, nebo zaokrouhleně v celých tisících. Pro export do JASU bude nejvhodnější asi tato poslední varianta.
Tlačítko [Konec] Ukončí práci s výkazy.
[Prohlížení a ruční úprava čísel řádků a sloupců] V této volbě je zobrazen prohlížeč účtového rozvrhu s možností ručního vyplnění čísel řádků a sloupců výkazu. Jeho použití bude hlavně pro kontrolu správnosti automatického vyplnění a případně u výsledovkových účtů pro odlišení hospodářské činnosti, která musí být vykazována ve druhém sloupci. U nově přidávaných účtů v budoucnu lze tuto volbu použít i k prvotnímu vyplnění řádku a sloupce výkazu, pokud z nějakého důvodu nebudeme chtít použít předchozí automatické vyplnění, nebo pro odlišení hospodářské činnosti do druhého sloupce, které nelze provést automaticky.
Číslo řádku a sloupce musí být vyplněno u všech účtů účtového rozvrhu s vyjímkou:
 • Účtů, které mají v tomto seznamu uvedeno ve sloupci 'Povolit účtování' hodnotu Ne. Na těchto účtech totiž nikdy nemůže být účtováno.
 • Počátečního a konečného účtu rozvažného
 • Pomocných účtů označených 'x', 'y'
Popis značení čísla řádku ve výkazu:
V dosavadních výkazech platných do konce roku 2009 měl každý řádek své unikátní číslo. Pod tímto číslem jej mohly účetní programy jednoznačně adresovat. Ministerstvo financí bohužel zvolilo v nových výkazech nevhodný způsob číslování. Čísla řádků se totiž opakují v každé skupině od jedničky, takže číslo řádku nelze v programech použít jako identifikátor. Do identifikátoru je nutno zahrnout též označení skupiny a podskupiny.
Kompletní číslo řádku pak sestává z identifikátoru skupiny, což je písmeno, identifikátoru podskupiny, což je číslo zapsané římskými číslicemi, a vlastního čísla řádku.
Příklad: A.II.10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
Takový identifikátor je pro programování prakticky nepoužitelný, takže každý programátor si bohužel musí zvolit číslování vlastní. V programu Skrblík byla zvolena následující konvence: Identifikátor je vždy 4ciferné číslo s následujícím významem:
 • První číslice nahrazuje písmenové označení ministerstva:
  A=1, B=2, C=3 atd.
 • Druhá číslice nahrazuje římské číslo se stejnou hodnotou:
  I=1, II=2, III=3, IV=4, V=5 atd.
 • Třetí a čtvrtá číslice je pořadové číslo řádku v rámci skupiny.
V našem případě uváděná položka A.II.10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek bude tedy mít v programu Skrblík číslo 1210.
Uživatel tuto zásadu musí znát, pokud si bude sám vyplňovat čísla řádků výkazů. Naštěstí se lze většinou řídit čísly opsanými z okolních účtů nebo nejlépe pro přidání nových účtů využít možnost automatického vyplnění dle předchozího bodu.
[Automatické naplnění čísel řádků a sloupců v účtovém rozvrhu] Po stisku tohoto tlačítka je zobrazen dotaz

Při prvotním naplňování odpovíme samozřejmě [Ano]. Při následujících uplatněních tohoto postupu např. po přidání nového účtu do účtového rozvrhu je pak nutno odpovídat [Ne].
7. Zpracování účetního výkazu 'Výkaz zisku a ztrát'
Postup viz bod '6. Zpracování účetního výkazu Rozvaha'.
8. Zpracování účetního výkazu 'Příloha'
Postup viz bod '6. Zpracování účetního výkazu Rozvaha'.
Přílohu zatím nelze načítat z účetnictví, takže hodnoty je třeba zatím (stejně jako loni) zadávat ručně. Načtení z účetnictví ale pravděpodobně bude doplněno.
 
Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  úterý, 6. července 2010.