Ing. Drahomír Běťák
organizační a ekonomický poradce
Karla Čapka 2309/11,  697 01  Kyjov
IČO: 42307384
Živnostenský list vydán MěÚ Kyjov pod č.j. ZIV/3214/2008/Vav/2

Mzdy - různé

Důchodový věk dle zákona č. 155/1995 Sb.:
DuchodVek2018_dle-zakona.xls Tabulka pro výpočet data dosažení důchodového věku převzatá ze zákona č. 155/1995 Sb. (formát MS Excel 2000).
(stav k 2018-12-31)
DuchodVek2018_dle-PaM.xls Z předchozí tabulky vypočtená data dosažení důchodového věku pro datum narození po jednotlivých měsících v rozmezí let 1950 až 2000 (formát MS Excel 2000).
(stav k 2018-12-31)

Excelová tabulka pro kontrolu správnosti a provázanosti výplaty mzdy:
Zaverka.xls Tuto tabulku (formát MS Excel 2000) používá většina uživatelů programu FluxPam5.
(stav k 2019-02-11)

Tabulka pro sledování čerpání mzdových nákladů:
Rozpocet.zip Tabulka (formát MS Excel 2000, zazipováno) slouží pro sledování čerpání mzdových nákladů za jednotlivé měsíce po jednotlivých zaměstnancích. Má smysl asi jen pro rozpočtové a příspěvkové organizace. Je připravena pro libovolnou firmu o max. 80 zaměstnancích. Rozšíření na libovolný počet mohu provést já nebo po telefonické konzultaci kdokoliv znalý práce s Excelem.
Do tabulky lze na počátku roku načíst skutečně vyplacené lednové mzdy prostřednictvím importního DBF souboru, který je schopen vytvářet mzdový program (viz sestava 88 Podklad pro XLS tabulku čerpání MP zavedená ve verzi 133.14 z 2004-04-27). Importní soubor stačí v Excelu přes clipboard přenést na list "Zdroj" (samozřejmě přepsat jeho původní distribuovaný obsah).
Po výše uvedeném nakopírování lednových mezd jsou pak automaticky extrapolovány mzdy až do konce roku. V následujících měsících lze pak tabulkou zpracovaný odhad mezd postupně zpřesňovat ručním zadáváním skutečně vyplacených mezd jednotlivých zaměstnanců, ručním promítáním úprav tarifních platů i příplatků a taktéž uplatněním vlivu dovolených a nemocí. V tabulce je neustále viditelný předpokládaný stav jednotlivých měsíců a součet za celý rok. Tyto odhady jsou uvedeným postupem každoměsíčně zpřesňovány.
(stav k 2006-01-17)

Vysvětlení základů zdravotního pojištění ve výplatních lístcích ve speciálních případech:
ZdravPoj.doc V dokumentu (formát MS Word 2000) je vysvětlen zdánlivě nesmyslný údaj vyměřovacího základu zdravotního pojištění tištěný ve výplatních lístcích, a to v případě navyšování vyměřovacího základu do minimální mzdy. Dokument lze použít též jako argument pro zaměstnance, kteří údaj z výplatního lístku reklamují.
(stav k 2016-01-01)

Kontrola dnů nemoci placených organizací a úřadem:
Dny_Nemoci.xls Tabulka (formát MS Excel 2000) slouží pro kontrolu výpočtu kalendářních a pracovních dnů nemoci i proplácených hodin nemoci.
(stav k 2013-01-20)

Kontrola krácení nároku na dovolenou dle odpracovaných nebo neodpracovaných dnů:
Dovolena.xls Excelový soubor, v němž je možno zadat počty odpracovaných dnů za jednotlivé měsíce pro účely kontroly krácení nároku na dovolenou. Soubor má na listech pojmenovaných označením roku předvyplněný fond pracovních dnů za jednotlivé roky, počínaje rokem 2004.
Tabulky jsou zpracovány pro nejběžnější případ: zaměstnanec pracující v pětidenním pracovním týdnu.
Na každém z těchto listů je v záhlaví tabulka pro jednotlivé měsíce daného roku s následujícími údaji (význam jednotlivých sloupců):
 Měsíc  
 Fond bez svátků   Fond pracovních dnů bez svátků podle plánovacího kalendáře příslušného roku
 Svátky Počet svátků podle plánovacího kalendáře příslušného roku
 Fond celkem Součet předchozích
 Odpracováno V tomto sloupci si uživatel vyplní za jednotlivé měsíce počet odpracovaných dnů. Zadává se v pracovních dnech (tedy nikoliv v kalendářních!)
 Neodpracováno V tomto sloupci je automaticky spočten počet neodpracovaných dnů v daném měsíci.
V tabulce je v řádku Celkem vyhodocen celkový počet odpracovaných a neodpracovaných dnů. Z těchto dvou čísel se pak podle textu následujícího pod tabulkou ručně posoudí výsledný nárok na dovolenou.
Na listě Kontrola je dále připraven výpočet sumárního čerpání dovolené za rozsah více let s přenosem meziročních zůstatků. Použití je pro komplexní kontrolu správnosti dovolené za delší časové období.
(stav k 2019-03-18)

Vzor importního souboru pro načítání měsíčních mezd:
Vykaz.xls Excelová tabulka, v níž je možno zadat pro jednotlivé zaměstnance počty hodin pro výpočet různých příplatků, odměny apod. Tabulka může sloužit jednak jako archivovaný podklad pro mzdy, ale hlavně pro přímé načtení do mzdového programu.
Import z této tabulky do mezd lze provádět ze mzdového programu makrem ve volbě
Zpracování / Makra / Různé programy / Import dat (formát CSV).
Před importem je nutno tabulku uložit do formátu CSV. Před použitím tabulky si, prosím, přečtěte komentáře ve význačných buňkách tabulky. Při samotném importu je nutno se řídit nápovědou k uvedenémuu makru.
(stav k 2010-11-08)

Formulář zápočtového listu
ZapoctovyList.doc Formulář zápočtového listu ve formátu MS Word 2000. Je možno jej použít v případě, kdy nevyhoví standardní zápočtový list tištěný mzdovým programem. Všechny údaje je nutno vyplnit ručně, celý formulář si uživatelé mohou upravit podle svých potřeb.
(stav k 2005-10-09)

Formulář platového výměru
Platovy_Vymer.doc Vzorový formulář platového výměru ve formátu MS Word 2000. Je možno jej použít v případě, kdy nevyhoví standardní zápočtový list tištěný mzdovým programem. Všechny údaje je nutno vyplnit ručně (včetně součtu výměrovaných složek platu). Před prvním použitím je nutno vyplnit název firmy, jméno ředitele a další konkrétní údaje. Formulář je vystaven pouze jako vzorový. Uživatelé si jej mohou samozřejmě upravit podle svých potřeb.
(stav k 2010-08-30)

Pomocná tabulka k ručnímu výpočtu průměru na nemoc
Prumery.xls V období prvních 12 měsíců po změně mzdového programu v novém programu nejsou údaje k výpočtu průměrů za období, kdy byly mzdy zpracovávány v programu starém. Tato excelová tabulka umožňuje snadné ruční měsíční zpracovávání těchto průměrů.
(stav k 2006-02-04)

Pomocná tabulka ke stanovení zapadávky k turnusu
Turnusy.xls Tabulka má význam pouze pro některé speciální dlouhodobé turnusy ke stanovení pořadového čísla dne, který nastal 1. ledna. Toto číslo je pak použitelné k určení tzv. zapadávky. Do programu se zadává po stisku klávesy [F3] na položkách
  • P063 Zapadávka
  • P072 zapadávka základní
(stav k 2008-02-01)

 

Zpět na hlavní stránku 

Pošta: betak@betak-dr.cz
Mobil: 608 435 283

Poslední úpravy:  úterý, 23. října 2018.